Kerntakendiscussie

Welke taken voert de gemeente Boxtel uit? Wat dwingt hiertoe en wat bereikt de gemeente Boxtel er dan mee? Wat moet de gemeente in elk geval blijven doen en wat kan anders?
Deze bouwstenen geven antwoord op deze vragen. Het maakt de keuzeruimte zichtbaar en helpt om afwegingen te maken over bestedingen van de schaarse publieke euro.
Hoe leest u de bouwstenen?
Denkhulp
De denkhulp helpt nadenken over de vraag of de gemeente Boxtel een activiteit al dan niet als kerntaak moet zien.

Bouwsteen volgt de opbouw van de begroting
De programma begroting is opgebouwd uit 5 programma's en 33 beleidsproducten. Per beleidsproduct is er een bouwsteen gemaakt. In de bouwstenen zijn alleen de hoofdlijnen weergegeven.
De bovenste helft van de kaarten geeft antwoord op de vragen: Wat doet de gemeente, wat bereikt de gemeente en wat kost het de gemeente. De onderste helft van de kaart geeft antwoord op de vragen: Wat moet in elk geval, waarmee moet de gemeente rekening houden en wat kan anders.

Toelichting van iconen en cijfers in de bouwstenen

Naast iconen zijn er in de bouwsteen ook cijfers opgenomen. De cijfers in de bouwsteen komen uit de begroting 2021 (na toevoeging van de begrotingswijzing van de herindeling van Boxtel met Esch). Op de eerste plaats de totale netto lasten (lasten - baten) in de begroting 2021. Onder reeds bezuinigd staan de structurele netto besparing ingeboekt vanaf het jaar 2019 en/of 2020. Onder te bezuinigen staan de nu al in de  begroting (2021- 2024) opgenomen opdracht om te besparen.
De cijfers behorend bij de individuele activiteiten binnen de bouwsteen, zijn gesplitst in beïnvloedbare lasten en niet beïnvloedbare lasten. Voorbeelden van niet beïnvloedbare lasten zijn kapitaallasten (rente en afschrijving op investeringen), doorbelasting van het Boxtels aandeel in MijnGemeenteDichtbij, resultaatbestemming, toevoeging en onttrekking aan voorzieningen).

Benchmark
De in de bouwstenen opgenomen benchmark vergelijkt de gemeente Boxtel met vergelijkbare andere gemeenten (daarbij is gekeken naar de sociale structuur en de centrumfunctie).

Tot Slot
De bestuurders van de gemeente Boxtel staan de komende jaren voor belangrijke en vaak  moeilijke beslissingen over de publieke euro en de kerntaken die ervoor worden uitgevoerd. Deze bouwstenen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2021 07:26:56 met de export van 01/20/2021 15:30:34